ฐานข้อมูลหลักสูตรสหกิจศึกษา

ข้อมูลหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563

     

 ลำดับ      ที่

                       คณะ

             ชื่อหลักสูตร

                  สาขาวิชา

สถานะหลักสูตร

ปี พ.ศ.

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประมง

ปรับปรุง

2563

 

ไม่มี

2

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

ใหม่

2562

 

ไม่มี

3

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

ปรับปรุง

2563

 

ไม่มี

4

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการสัตวแพทย์

ปรับปรุง

2563

มี

 

5

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์

ปรับปรุง

2563

 

ไม่มี

6

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

ปรับปรุง

2562

มี

 

7

คณะบริหารศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ปรับปรุง

2562

มี

 

8

คณะบริหารศาสตร์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 

ปรับปรุง

2563

มี

 

9

คณะบริหารศาสตร์

หลักสุตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจอัจฉริยะ

ปรับปรุง

2563

มี

 

10

คณะบริหารศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

ปรับปรุง

2563

มี

 

11

คณะบริหารศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปรับปรุง

2561

มี

 

12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

ปรับปรุง

2561

มี

 

13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ

ใหม่

2563

มี

 

14

คณะวิศวะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโลจิสติกส์

ปรับปรุง

2563

มี

 

15

คณะวิศวะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบอุตสาหกรรม

ปรับปรุง

2561

มี

 

16

คณะวิศวะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

ปรับปรุง

2562

มี

 

17

คณะวิศวะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

การออกแบบอุตสาหกรรม

ปรับปรุง

2561

มี

 

18

คณะวิศวะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ

ปรับปรุง

2562

มี

 

19

คณะวิศวะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ

ใหม่

2562

มี

 

20

คณะวิศวะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ใหม่

2563

มี

 

21

คณะวิศวะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เครื่องจักลกลเกษตร

ปรับปรุง

2558

 

ไม่มี

22

คณะวิศวะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

ปรับปรุง

2563

มี

 

23

คณะวิศวะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง)

ปรับปรุง

2563

มี

 

24

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยว

ปรับปรุง

2563

 

ไม่มี

25

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน 

ปรับปรุง

2563

 

ไม่มี

26

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

ปรับปรุง

2563

มี

 

27

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

ปรับปรุง

2560

มี

 

28

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ 

ปรับปรุง

2563

มี