เกี่ยวกับเรา

 

วิสัยทัศน์
       งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บริการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ให้ได้รับข้อมูลทันต่อเหตุการณ์ พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ และบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

พันธกิจ
       งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มงานภายใต้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ สหกิจศึกษา ข้อมูลอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ข้อมูลสถานประกอบการ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรม การสมัคงาน รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ติดต่อประสานงานกับคณะภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป และการบริการอื่น ๆ ดังนี้
       1. ประสานงาน/ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวนการระบบสหกิจศึกษา
       2. บริการข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
       3. บริการข้อมูลอาจารย์นิเทศที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
       4. บริการข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพื่อรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และสหกิจศึกษา
       5. บริการข้อมูลข่าวการฝึกอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
       6. ศูนย์กลางประสานงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
       7. เชื่อมโยงข้อมูลหลักสูตร CWIE, WiL และสมาคมสหกิจศึกษาไทย
       8. บริการข้อมูลข่าวการรับสมัครงาน
       9. บริการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตลักษณ์
       งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน บริการประทับใจ