คณะกรรมการอำนวยการระบบสหกิจศึกษา

♦ คณะกรรมการอำนวยการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2563 

   ประกอบด้วย

       1. อธิการบดี                                                                      ประธานกรรมการ
       2. รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย                                   กรรมการ
       3. นายพนมพร เขตอนันต์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)                 กรรมการ
       4. นายเกียรติศักดิ์ บุญธรรม (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)              กรรมการ
       5. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                                    กรรมการ
       6. คณบดีคณะบริหารศาสตร์                                                กรรมการ
       7. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ
       8. คณบดีคระศิลปศาสตร์                                                     กรรมการ
       9. คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ               กรรมการ
      10. หัวหน้างานคลัง                                                              กรรมการ
      11. หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                           กรรมการและเลขานุการ

♦ คณะกรรมการอำนวยการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2563 

    มีอำนาจหน้าที่

    1. กำกับนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านระบบสหกิจศึกษา
    2. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่หาวิทยาบัยเกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา
    3. พิจารณาออกประกาศที่เกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา
    4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจของคณะกรรมการอำนวยการระบบสหกิจศึกษา
    5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

รายงานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการระบบสหกิจศึกษา

         ##  ครั้งที่ 1/2563  วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563  Click

         ##  ครั้งที่ 2/2563  วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563  Click

รายงานการประชุม งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

         ##  ครั้งที่ 1/2564  วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  Click

         ##  ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 Click