บุคลากร งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาจารย์ ดร.สุพัตรา  บุไธสง

รองผู้อำนวยการงานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  และงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวมยุรี  มั่นยืน

นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางปุณญณุช  จันทร์สมุด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป