ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

สรุปจำนวนนักศึกษาออกฝึกงาน ปี2563

แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563